Kiralama Sözleşmesi

TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi ………………………………………………………………..olan ……………………………. San. Tic. Ltd. Şti. ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullari imzalanmıştır.

TANIMLAR

KİRALAYAN: ……………………………………………………………… ŞTi

KİRACI: İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesini imza eden gerçek veya tüzel kişi.

KULLANICl/SURUCÜ: Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücü.

ARAÇ: Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca kiracıya kullandırılmak üzere, kiralanan motorlu kara nakil vasıtası.

GENEL KOŞULLAR : İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları.

KİRA SÖZLEŞMESİ : Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, ek ürün, güvence/sigorta ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi.

ARAÇ TESLİM FORMU : Kiralanan aracın kiracıya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın kiralayana iadesi esnasında durumu ve sair hususların belirtildiği form.

HASAR HİZMET BEDELİ: Kaza, hasar ve benzeri durumlarda tahakkuk eden yönetim bedeli.(Her bir hasar için ayrıca tahakkuk edecektir.)

EKSİK YAKIT HİZMET BEDELİ : Aracın eksik yakıt ile iade edilmesi durumunda tahakkuk eden hizmet bedeli.

CEZA YÖNETİM BEDELİ: Trafik cezası, kaçak geçiş ve benzeri durumlarda tahakkuk eden hizmet bedeli. (Her bir ihlal için ayrıca tahakkuk ve tahsil edilecektir.)

KONU: İşbu Genel Koşullar'ın konusu, kira sözleşmesi ile kiracıya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerinin kiracı tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince kiracıya kiralanmıştır. Kiracı, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları gayrikabili kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

2. Kiracı sözleşmeye konu aracı, tüm lastikleri, stepnesi, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak; araç teslim formu ile araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere, kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli, kiracı tarafından nakden, defaten kiralayana ödenecektir.

3. Kiracı, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4. Kiracı, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı, kiralayanın yazılı izni olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmamayı, aksi takdirde hiçbir güvence ve teminatın geçerli olmayacağını, bu durumda, geri dönüş masrafları da dahil tüm masrafları üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeniyle cezai işlem yapılması halinde doğacak tüm masraflardan (trafik cezası, aracın bağlanması ve trafikten men edilmesi halinde doğacak kira kayıpları, çekici ücretleri vb.) kiracı sorumludur.

5.Sözleşmeye konu araca ilişkin olarak "zorunlu mali mesuliyet sigortası" kiralayan tarafından yaptırılmıştır. Kiracı gerek kiralanan araç gerekse 3. Şahısların hasar ve sair yasal taleplerinden korunmak için iş bu kira sözleşmesinin imzası esnasında hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza poliçeleri ile korunma talep ettiği takdirde bunlara ilişkin prim bedellerini peşin ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. Eğer bu poliçelerden yararlanmak istemezse ya da talep/kabul etmekle birlikte primlerini peşin ödemez ise; kiralanan araçta, araç içindeki kişilerde meydana gelen hasar ve zarardan, üçüncü şahısların ileri sürebilecekleri her türlü idari, cezai ve hukuki yaptırımlar, tazminatlar ve cezalardan; kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, cezalar, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından bizzat kiracı sorumlu olup, kiracı işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür. Kiracı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yukarıda bahsedilen hırsızlık, hasar,

ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza poliçelerini kabul etmiş ve primlerini ödemiş olmasına rağmen aşağıda açıklanan hallerde bu güvencelerin tamamı geçersiz olacak; hasara ilişkin giderleri ve cezaları, değer kayıpları ve kazanç kayıplarını, tazminatları itirazsız olarak karşılayacak ve ortaya çıkan her türlü masraftan sorumlu olacaktır:

a) Aracın yasa dışı işlerde, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında, karayolu dışında veya tarifesiz feribotlarda, hayvan taşımacılığında kullanılması halinde,

b) Trafik yasalarına aykırı kullanım halinde,

c) Kira sözleşmesinde sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından aracın kullanılması neticesinde meydana gelen kaza ve hasarlarda,

d) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları uyarınca kasko bedelinin ödenmediği teminat dışı kalan hallerde ve / veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda ve/veya güvence/sigorta kapsam ve limiti dışındaki kalan tutarlarda,

e) Aracın vale olarak tabir edilen kişilerce ya da oto yıkama görevlilerince kullanımına izin verilmesi ve bu esnada meydana gelen kaza ve hasarlarda,

f) Kaza anında sürücünün alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında olması halinde,

g) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda, kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı kazalarda,

h) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

i) Yüksek devirli araç kullanımı gibi özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak kazalarda,

j) Araç kira bedelinin ödenmediği, temerrüde düşüldüğü durumlarda (Bu konuda herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek yoktur),

k) Lastik yarılması, lastik ve jant hasarları, jant kapağı ve stepne, ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve bunlarla sınırlı

olmamak üzere aracın tüm teçhizat ve ekipmanı,

I) Anahtar kaybı ve/veya kullanım hatasından kaynaklanan anahtar arızaları,

m) 3. Şahıslara ve aracın içindeki yolcuların ileri sürebilecekleri tüm taleplerinin aracın zorunlu trafik sigortası limitleri dışında kalan kısmı ile manevi tazminat taleplerinin tüm sorumluluğu kiracıdadır.

n) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile kiralayanın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/olay tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde kiralayana ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda, kiracı bu güvence ve sigortalardan yararlanamayacağı gibi, işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ödemek durumunda kalacaktır.

6. Sözleşmeye konu araç aşağıda sıralanan hallerde kesinlikle kullanılmayacak olup, aksi halde cezai ve hukuki tüm sorumluluk kiracıda olacaktır;

a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,

b) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

c) Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,

d) Motor sporlarında (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.),

e) Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,

f) Alkol veya uyuşturucu madde almış veya ehliyetsiz olarak veya kira sözleşmesinde sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

g) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında

h) Hayvan taşımacılığında,

i) Sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen hasarlarda,

j) Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı tarifeli-ruhsatlı gemiler ve trenler dışında, kara/deniz ve hava taşıması sırasında.

7. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. Kiracı, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca vuku bulacak hasar ve zararlardan kiracı, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiralayan, kiracının, işbu sözleşmeyi imzalaması durumunda, gereken şartları karşıladığı yönündeki beyanına istinaden aracı sağlamakta olup, söz konusu yeterliliklere sahip olunduğunun tespiti ve kontrolü sorumluluğu kiracıya aittir. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından, yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, aracın özellikle vale ve oto yıkama görevlilerince kullanılması halinde; kiracı tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi işbu sözleşmede belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, kiracı ve ek sürücü

sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez. Bu halde meydana gelecek kaza, çalınma, hasar ve ziyandan, değer kaybı ve kazanç kayıplarından doğrudan kiracı sorumlu olacaktır. Bu durumda kiracı aracı kullanan 3.kişilerden talepte bulunulmasını kiralayandan isteyemeyecektir.

8. Kiracı, araçta kiralayanın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan, onarım sürecindeki kazanç kaybından kiracı sorumludur.

9. Kiracı, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik v.b. nedenlerle oluşan ve trafik sigortası tarafından ödenmeyen ve garanti kapsamında onarılamayan(sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) her türlü mekanik ve elektrik sistemi hasarları, kira kayıpları ile üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tüm masraflar da dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları, ayrıca hasar tarihi itibarı ile geçerli olan hasar yönetim hizmet bedelini, ilk talep halinde kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralanan araçta meydana gelen hasar tutarı kiralayan tarafından proforma ile tespit edilecek olup, kiracıdan bu tutar tahsil edilecektir. Aracın derhal onarılması/ gecikmeli onarılması

ya da onarılmaması hususlar' tamamen kiralayanın uhdesinde bir karar olup, aracın onarılmadığından bahisle kiracı hasar tutarını ödemekten kaçınamaz.

10. Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri kiracıya ait olup, kiracı tarafından ödenecektir. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, kiracı mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kiralayan ödediği trafik ceza tutarı ve var ise gecikme faiziyle birlikte, kiracıdan talepte bulunacak ve kiracı bu tutarı derhal ödeyecektir. Kiracı ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına kiralayan tarafından itiraz edilmesini talep edemez, itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz, trafik cezalarına ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep edemez. Ayrıca kiralayan, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi kiracı işbu tutarlardan sorumludur. Her bir trafik cezası için kiralayan, 50TL hizmet bedeli talep etme hakkına sahiptir.

11.Kiracı, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve kiralayanın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre kiralayan tarafından belirlenecek, (Kiracı tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce kiralayanın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak kiralayana kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve kiracının herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 48 saat içerisinde, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi/blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden kiralayan sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya kiracının kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde aşan hasar ve alacaklar kiracıdan ayrıca tahsil edilecektir. Kiralayan, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından, kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi tahsil etmeye yetkilidir.

12.Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç işleten Sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler kiracıya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan kiracı tek başına sorumludur. Bu sebeple kiralayanın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları kiracı tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi kiracının kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

13.Kiracı, kira sözleşmesi ve genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, kiralayanın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Kiracı ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi, aracın herhangi bir suça karışmış olması veya kiracının sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya kiralayana teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda kiracı kiralayanın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedeli üzerinden hesaplanacak kira ücretlerini, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiracı vaki fesih nedeniyle sözleşmenin erken sona ermesine dayalı olarak ücret iadesi talebinde bulunamaz. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat

mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan kiracı sorumludur.

15. Kiracı, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kiracı, kira tarihinde geçerli olan tarife üzerinden kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Kiracı, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı miktarda iade etmekle yükümlüdür. Kiracının aracı fazla yakıt ile iade etmesi durumunda, hiçbir ücret ödemesi veya iadesi, mahsubu vs. talep etme hakkı yoktur. Kiracının akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, eksik yakıt bedeli hesaplanır ve 80 TL hizmet bedeli de eklenerek kiracıya faturalandırılır. Akaryakıta ilişkin tespit, aracın iade edildiği şube yetkililerince re'sen tespit edilecek olup, kiracı bu tespit usulünü ve tutarlarını şimdiden kabul etmektedir. Bu durumda kiracı eksik yakıt bedelini, hizmet bedelini ve bunlara ilişkin KDV tutarlarını, derhal ödemek ile yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan kiracı sorumludur. Kiralayan, işbu zarar tutarını ve yakıt alım hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın kiracının kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.

17. Kiracı, aracın kullanım kılavuzunda yer alan kalitede yakıtı dilediği yakıt firmasından alma konusunda muhtardır. Ancak yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların ve hasarların giderilmesi masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır.

18. Kiralayan söz konusu aracı, kiracının şahsi kullanımı amaca ile kiraya vermektedir. Kiracı kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Aksi durumun tespiti halinde kiralayanın sözleşmeyi derhal tek taraflı fesih hakkı olduğu gibi, hiçbir teminat ve güvence de geçerli olmayacaktır. Bu durumda tüm zarar ziyan kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı fesih nedeniyle ücret iadesi talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca aracın başkasına kiralanması ya da kullandırılması halinde, kiralayanın ilgili araç için kiracıdan tahsil etmeye hak kazandığı toplam kira bedelinin 2 katı oranında cezai ücret ile aracın satılması ya da satılmaya teşebbüs edilmesi halinde aracın "0" (Sıfır) değerinin cezai ücret olarak kiralayan tarafından talep ve tahsil yetkisi saklıdır. Kiracı kiralayanın bu maddede belirtilen taleplerini, ilk talep anında ve nakden ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

19. Kiracı, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla

sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:

a) Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b) Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu

hizmetlerin ilave ücretini,

c) Talep ettiği takdirde; Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Hızlı Hasar Güvencesi (SR) , Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza (PAI), Artan Mali Mesuliyet (EXCESS) ve Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW) hizmet ve/veya güvence tutarlarını, primlerini,

d) Eksik akaryakıt bedelini ve 80TL hizmet bedelini,

e) Kiracı sözleşme yapılırken Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW) talep ve kabul etmemişse; kaza meydana gelmesi halinde araçta oluşacak hasarı, değer kaybını, kazanç kaybını ve 3. Şahısların bu kazaya bağlı tüm maddi manevi taleplerini,

f) Kaza meydana geldiğinde kiracıya genel trafik kurallarına uymaması, alkol ya da uyuşturucu kullanımı nedeniyle ceza verilmişse; kiralayan kazadan doğan onarım bedelini ve sair masraflarla her türlü ad altında talep edilebilecek maddi manevi tazminat taleplerini kiracıdan talep edebilir.

g) Sözleşmede belirtilen sürücü-ek sürücü haricindeki kişilerin aracı kullanmaları halinde tüm sigortalar geçersiz olacak ve kiracı ile aracı kullanan kişiler tüm hasarlardan/maddi manevi tazminat taleplerinden/değer kayıplarından/ kazanç kayıplarından müşterek, müteselsil sorumlu olacaklardır. -

h) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını, ve bu kiralamadan doğabilecek ezcümle tüm bedelleri.

i) Kiracı tarafından Araç Hırsızlık Güvencesi (TP) talep edilmemiş ya da talep edilmesine rağmen primi

ödenmemişse; kiralanan aracın çalınması durumunda aracın, araca ait anahtar ve diğer donanımlarının ödeme tarihindeki "0" (Sıfır) bedelinin ilk talep halinde kiralayana nakden ve defaten ödenmesi gerektiğini kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

j) Kiralanan aracın kiralayan tarafından yaptırılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası kapsam ve/veya limitleri dışında kalan, diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler, kiracıya aittir. Ancak kiracının kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyar' Mali Mesuliyet (IMM) güvencesi primlerini peşin ödemesi halinde, söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları) IMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen tutar kadar muaftır.

k) Çift ya da tek taraflı kazalarda, devrilme durumlarında, araçta oluşacak hasarların tamirine ilişkin

masraflar (Kiralayan tarafından proforma ile tespit edilecek tutar olup, aracı tamir ettirip ettirmemek tamamen kiralayanın ihtiyarındadır. Aracın onarılmamış olması kiracının eme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır), çekici, otopark ücretleri ve üçüncü şahıslara ödenmesi gerekebilecek maddi ve manevi tazminatlar ile her türlü ad altındaki yasal talepler, yargılama masrafları, avukatlık ücretleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

20. Kiracı, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda kiralayan kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep edebilir. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, peşin ödeme talebi sadece aylık kiralama periyodları itibarıyla söz konusu olabileceği gibi, tüm tutarın peşin ödenmesi şeklinde de uygulanabilir. Kira bedelinin aylık periyodlarda ödenmesi kolaylığı sağlandığı durumda, ilk aya ilişkin kira bedeli yukarıdaki hükme göre peşin olarak ve takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak tahsil edilebilir. Kiracı, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren kira dönemine ilişkin tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt

eder. Ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda Kiralayanın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Bu durumda kiralayan, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Ancak kiracı iş bu fesih nedeniyle ücret iadesi talebinde bulunamaz.

21.Kiracı, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kira sözleşmesi/araç teslim formunda belirtilen kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 21. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

22. Hasar onarım güvencesi ve araç hırsızlık güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilinde olduğundan; anılan genel şartları kapsamı veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere ve sair üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel tüm zarar ve maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan kiracı sorumludur.

23. Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. Ancak kiracı tarafından Hızlı Hasar Güvencesinin talep edilerek kira başlangıcında satın alınmış ve ücretinin ödenmiş olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamında olması kaydıyla kiralayan tarafından belirlenecek bir limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanabilecektir. Hızlı Hasar Güvencesi'nin alınmış olması halinde beyanla hasar onarımı yapılabilmesi için geçerli olan söz konusu güncel limit, sözleşme ekinde belirtilmektedir. Hasar ve/veya zararın, hasar onarım, hızlı hasar ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında olup olmadığının tayininde kiralayan yetkili olup, kiracı, kiralayan tarafından yapılacak tespite itiraz edemez. Kiralayan dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, kiracı bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Kiracının prim bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan herhangi bir zararı kiralayanın tazmin etmesi durumunda kiracı, kiralayanın yapmış olduğu tüm ödemeyi ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizinin iki katı oranındaki temerrüt faiziyle birlikte ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kiracı işbu sözleşmede belirtilen güvence

ve sigortaları talep etmemesi ya da talep etmesine rağmen primlerini tam ve eksiksiz ödememesi durumunda kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve sair nedenlerle; kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı doğmuş veya doğacak her türlü zarar, maddi-manevi tazminat, değer kaybı, kazanç kaybından kiracı sorumlu olacaktır.

24. Kiracı ve ek sürücü/ler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Kiralayana ait şube telefon hatlarını arayarak derhal bilgi vermek,

b) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan kazalarda aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak gerekli zabıtların tutulmasını ve alkol raporunun alınmasını sağlamak,

c) Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet numarası, verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi unvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,

g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde kiralayana ulaştırmak. Kiralanan araçta hasar ya da arıza oluşması durumunda ,- aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise götürülmesinden kiracı sorumludur. Aracın çekici ile götürülmesi gerektiği takdirde çekici ücreti kiracıya ait olacaktır.

25. Kiralayanın araç içinden çalınan veya aşırılan eşyalarla ilgili hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı, bu nedenle kiralayandan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

26. Kaza durumunda, kiralayan zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (kiracı tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından, uygun göreceği bir tutarı bloke edecektir. Kiralayan, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup, kiracı bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

27. Kiracının, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, kiralayanın takdirindedir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve kiralayanın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, kiralayanın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup kiralayan araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

28. Kiralayan, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

29. Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan kiralayan sorumlu değildir.

30. Kiracı sözleşmeye konu aracı, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen gün ve saatinde kiralayanın iade adresine, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Kiracı, kiralayanın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, kiralayan tarafından belirlenecek kiralama tarihinde geçerli tarife üzerinden tek yön ücretini ödeyecektir.

Kiracı, bütün uzatmalar için kiralayanın yazılı onayını alacaktır. Kiracı, aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi, yazılı onay almaksızın kira uzatma yoluna gitmesi veya kiraya vermesi halinde aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğunu kabul ile bu eyleminin ceza hukuku uyarınca suç teşkil ettiğini bildiğini; aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı

dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hiçbir sigorta teminatından faydalanamayacağını, tüm poliçelerin geçeriz kalacağını bildiğini; bu durumda kiralayanın araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi bulunduğunu; bu nedenle kiralayandan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, aracın geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları da ödemekle yükümlüdür.

31. Kiralayanın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

32. Aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde kiracı, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3'ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemek ile yükümlüdür. Kiracı, bu durumda kiralayanın rezervasyon planının aksaması ve bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

33. Kiracı tarafından aracın teslim edilmesi veya kiralayan tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar kiracının kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, kiralayanın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder.

34.Kiracı, araç hırsızlık güvencesi talep ederek primlerini ödemiş olması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmek için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, aracın kullanılmadığı zamanlarda da kapılarını kilitli bulundurmakla yükümlüdür. Kiracının, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi halinde hırsızlık güvencesinden faydalanabilecektir. Aşağıdaki durumların varlığı halinde kiracı aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini ve diğer hasar/zarar tutarlarını kiralayana ödemeyi peşinen kabul eder. Bu ödemeye kadar geçen süre için kiralayanın, kiracıdan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır;

a) İlgili tutanakların, kiracı tarafından olay tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde verilmemesi;

b) Olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına/valeye/ resepsiyon görevlisine teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) ,

c) Sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda .

35.Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumludur. Kiralayan araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve kiracıdan talep hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması kiralayanın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz.

36.Kiracının kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi birine riayet etmemesi ve/veya kiralayanın gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kiralayan, kira sözleşmesi ve genel koşulları önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir. Kiracının ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formundan kaynaklanan ödemelerinden herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kira sözleşmesinde bilgileri yer alan kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda aynı mahiyette ve limitte kredi kartı bilgilerinin derhal yazılı olarak kiralayana bildirilmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (kiralayanın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (kiralayanın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur. lşbu feshe rağmen aracın en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde iade edilmemesi durumunda kiralayanın aracın izinsiz kullanımı doğrultusunda yasal işlem yaptırarak, bulunduğu yerde araca el konularak teslim alınmasını talep etme hakkının bulunduğunu kiracı peşinen kabul eder. Ayrıca kiralayanın fesih tarihinden itibaren, sisteminde bulunan en yüksek günlük kira ücreti üzerinden hesaplayacağı kira tutarı ile ceza masraflarına ilave olarak, yapacağı yasal takip ve vekalet ücretlerini de kiracıdan talep edebileceğini kiracı kabul etmektedir. Kiracı el koyma hakkını kullanması nedeniyle kiralayandan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini

kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç ister tarafından teslim edilsin, isterse kiralayan tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın kiracı kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, gecikme bedellerini, tek yön bedelini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kiralayan her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı kiracıdan talep edebilir.

37. Işbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak kiralayana iade edilmesi ile birlikte başkaca kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi kiralayan kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

38. Kiralayan, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kiracının iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

39. Veri Kullanma İzni: Kiralayan işbu kira sözleşmesi ve diğer kanallarla temin edilen kiracıya ve ek sürücülere ait kişisel verileri "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kira sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, şirket iç operasyonlarının yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin devam ettirilmesi, kiracının ve ek sürücünün ehliyet ve kredi bilgilerini ve diğer kişisel bilgilerini, kredi kurumları ile dolandırıcılığın engellenmesi amacıyla kurulmuş kurumların veri tabanları ile karşılaştırmak, piyasa istihbaratı , kaza halinde sigorta şirketlerinin devreye girmesini sağlamak amacıyla ve diğer yasal yükümlülüklere uymak amacıyla işleyebilir. Kiracı, kiralayan tarafından kampanyalar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket ve müşteri memnuniyet uygulamaları sunulmasına açık rıza vermektedir. Kiracı kiralayana verdiği ve/veya daha sonra vereceği kişisel bilgilerinin belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, grup şirketleri arasında paylaşılmasına ve işlenmesine, kiralayanın sms, e-mail, telefon vb. Kanallarla iletişim kurabilmesine izin vermektedir. Kiracı kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin tercihlerini değiştirmek isterse bunu kiralayana bildirebilecektir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, kiralayanın doğrudan ve dolaylı hissedarları, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, kiralayanın hizmet aldığı yurtiçi ya da yurt dışındaki hizmet sağlayıcılarına, bağımsız denetim şirketlerine, vergi dairelerine, kredi kurumlarına, alacağın tahsilini temin amaçlı olarak gerekli resmi ve özel kurumlara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kiralayan ve hizmet sağlayıcıları kiracı ve ek sürücülerin kişisel verilerini makul süre boyunca ve kanunen öngörülen süreler zarfında saklar. Makul süre ya da kanunen öngörülen süre sonunda kişisel veriler aktif olarak depolanmamakla birlikte istatiksel veri elde etme ve pazarlama amaçlı olarak kullanılmaya devam edilebilecektir. Kişisel verilerin kiralayan tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi uyarınca kiracı ve ek sürücülerin sahip oldukları haklar; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme, yurtiçinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme , işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, eksik yada yanlış işlendiği için düzeltilmesi talep edilen veriler ile silinen kişisel verilerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakları bulunmaktadır. Kiracı ve ek sürücüler, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatıcı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan " aydınlatma yükümlülüğü" yerine kaim olmak üzere okunmuş olup, işbu sözleşme altında yer alan imzaları ile kişisel verilerin yukarıda sayılanlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat verdiklerini kabul ve beyan ederler.

40. Kiracı, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda kiralayanın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, kiralayanın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu ve kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

41. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde. …… Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere aktedilen/aktedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

42.Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesi ve/veya sözleşme ekleri ve/veya teslim belgelerinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kiralayanın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

43.Işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

44.Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.44 maddeden ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunup karşılıklı müzakere edilerek (1) bir asıl nüsha olarak imzalanmış ve kopyası kiracıya verilmiştir.

Araç Kiralama gün sayısına göre km limitleri aşağıda belirlenmiştir, KM aşımları için aşım ücreti + Kdv ücret tahsil edilecektir. uzatmalarda ilave km verilmeyecektir. 


Whatsapp Telefon