Personaldatenschutz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel verileri
işleyenlerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereği, kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Campago  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
Kişisel veriler;
 Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 Doğru ve gerektiğinde güncelleştirilerek,
 Belirli, açık ve meşru amaçlarla,
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
Başta KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek şekilde işlenmektedir.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇ
Campago tarafından kişisel veriler ticari faaliyetlerin yürütülmesi, raporlanması ve planlanması, işin yerine getirilmesi süreci ile ilgili gerekli olması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği ve depolanması süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlar ile gerekli kişi ve kurumlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, üçüncü kişi ve kurumlar ile dışarıdan destek süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi, mali süreçlerinin planlanması
icrası ve raporlanması ve bunların gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmesi, tedarik süreçlerinin tamamlanması vb. amaçlarla kanuna uygun olarak işlenmektedir.Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
Görsel/İşitsel Veri :Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması).
Dijital İz Verisi : Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur
(Log).
Görüntü Kayıt Verisi : Kişiye ait bulunduğu alanlarda ki güvenlik kamera kaydı verileri (Kamera kaydı, fotoğraf kaydı)
Toplanan kişisel verileriniz;
Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek
ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş
sağlığı güvenliklerinin temini,
Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve
birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin
sağlanması,
İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici
gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine
getirilmesi,
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınması,
Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık
hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde işlenecektir.
C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Campago tarafından kişisel veriler; KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar;
-Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar;
-Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
-Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz;
-Grup şirketlerimiz;
-Denetçiler;
-Danışmanlar;
-İş ortakları;
-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Campago  tarafından kişisel veriler; muhtelif sözleşmeler, iletişim formları, internet sitesi, site içerisindeki çerezler, mail yazışması, fiziksel ve/veya online iş başvurusu formları, kartvizitler, makbuz, fatura, sağlık raporu, idari kurumlardan ilgili kuruluşlardan gelen belgeler vb. belgeler ile iş yeri içerisinde kamera görüntüleri, yahut ilgili kişinin doğrudan başvurusuyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir.
E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Campago tarafından toplanan ve KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel veriler işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir
F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ GERÇEK KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişinin;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı bir üçüncü kişi var ise bunları bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanunun 7 Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması halinde buna itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde belgelendirmek şartıyla zararın giderilmesini isteme hakkı vardır.
İlgili kişinin bu hakkı kullanabilmesi için yazılı veya şahsen belirlenen usullere uygun olarak Campago 'ya itirazını ve/veya talebini iletmesi (başvuru metni sitede mevcuttur) yeterlidir. İtiraz ya da başvuru en kısa sürede (30 gün) sonuçlandırılacaktır
Whatsapp Telefon